Ledenvergadering Oranjevereniging Westbroek 

Op donderdag 29 november 2018 om 20.00 uur wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Oranjevereniging Westbroek gehouden in het Dorpshuis van Westbroek. Het bestuur nodigt al haar leden uit voor deze vergadering. Uw mening en inbreng is belangrijk. Laat uw betrokkenheid blijken door een actieve deelname aan deze ledenvergadering. 

Agenda

 • Opening
 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Notulen ledenvergadering 2017
 • Jaarverslag 2017-2018
 • Verslag kascommissie over het boekjaar 2017-2018
 • Verslag penningmeester over het boekjaar 2017-2018
 • Verslag ledenadministratie over het verenigingsjaar 2017-2018 

Pauze 

 • Evaluatie feest 2018
 • Programma 2019
 • Aftredend en herkiesbaar; Jacqueline Pontier en Annemiek Bouwman
 • Rondvraag
 • Sluiting